Image Gallery


·         آموزش زبان انگلیسی، زبان و ادبیات انگلیسی، مترجمی زبان ، زبانشناسی
 • Applied Linguistics and Language Education
 • Corpus and Language Teaching
 • Educational Technology and Language Learning
 • English as a Lingua Franca and World Englishes
 • English for Academic or Specific Purposes
 • English Language Curriculum and Teaching Materials 
 • Language and Culture
 • Language and Literature
 • Language Testing and Evaluation
 • Literature and Other Arts
 • Multimedia and ICT in English Language Education
 • Translation Studies and Language Teaching
علوم تربیتی·
·         آموزش و بهسای منابع انسانی
·         مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی
·         تکنولوژی آموزشی
·         برنامه ریزی درسی
·         تحقیقات آموزشی
·         مدیریت آموزشی
·          سنجش و اندازه گیری
علوم روانشناسی·
·         روانشناسی تربیتی
·         روانشناسی عمومی
·         فلسفه تعلیم و تربیت

·         زبان وادبیات فارسی
·         شيوه هاي آموزش زبان فارسي
·         آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان
·         ادبيات از ديدگاه زبان شناسي
·         زبان شناسي و ترجمه
·         گويش هاي موجود درایران 

 
تاریخهای مهم:
تاریخ برگزاری: 20/8/1395
مهلت ثبت نام: 30/7/1395
مهلت ارسال مقاله: 10/8/1395
علی آباد کتول